Установка CMS Joomla

Dostępność cyfrowa

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.zgk.rydultowy.pl

Zgodnie z otrzymaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej wyceną, szacunkowy koszt dostosowania strony www.zgk.rydultowy do wymogów ustawy o dostępności stron internetowych jest nadmierny. Strona dostosowana zostanie w roku 2021.

Data publikacji serwisu internetowego: lata dwutysięczne

Data ostatniej dużej aktualizacji: grudzień 2018 r.

Strona jest częściowo (w 88.74 %) zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
    • Brak skrótów klawiszowych dla wszystkich funkcji strony internetowej.
    • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
    • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
    • Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
    • Na stronach internetowych brak opisów lub występują niejasne opisy zarówno linków tekstowych jak i obrazkowych.
    • Brak etykiet i opisów w niektórych polach formularzy lub polach wyboru lub etykiety są niedokładne.
    • Pliki możliwe do pobrania nie są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
    • Dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Zakład Gospodarki Komunalnej nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego on-line i brak jest możliwości skorzystania z usług osoby posługującego się językiem migowym w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Rydułtowy.

Oświadczenie sporządzono dnia 20 czerwca 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem strony http://checkers.eiii.eu/.

Skróty klawiszowe:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami
1. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
2. Skróty klawiszowe.
Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych
Skróty klawiaturowe:
- STRONA GŁÓWNA: 1
- ZGK: 2
- BIP: 3
- KONTAKT: 4
- RODO=5
- DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI=6

Korzystanie ze skrótów

W każdej przeglądarce wykorzystuje się ten sam model skrótów poprzez wciśnięcie na klawiaturze komputera wybranego skrótu.

 

 

Dostępność architektoniczna budynków

Siedziba ZGK Rydułtowy, ul. Raciborska 150

Dojazd
W odległości  ok. 15 metrów od wejścia do budynku znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.

Dostępność wejścia
Obecnie budynek ZGK Rydułtowy nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Raciborskiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy zakładu. Z uwagi na duży ruch samochodowy w rejonie wejścia należy zachować szczególną ostrożność. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Kancelaria znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność parkingu - brak.

Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się na półpiętrze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy zakładu. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia klienta Zakładu do właściwego biura istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego do tej osoby.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – ul. Jesionowa 70
Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Punktu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dostępność toalety
Toaleta dla klientów – brak
Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy Zakładu. W przypadku niemożności dotarcia do pracownika, pracownik ten podchodzi do klienta.

Zasoby Mieszkaniowe
W zasobach ZGK Rydułtowy jest siedem budynków z siedmioma mieszkaniami przystosowanymi do osób niepełnosprawnych. Mieszkania te posiadają dostęp poprzez podjazdy i wyposażone są w łazienki przystosowane dla potrzeb w/w osób.
Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informuje się, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej możliwy jest w szczególności poprzez:
    1. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    2. elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    3. przesyłanie faksów na numer (32) 4577097 wewn 23,
    4. korespondencję pisemną na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach, ul. Raciborska 150, 44‑280 Rydułtowy.
 Dla potrzeb komunikacji z Zakładem można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy.

 W budynkach Zakładu Gospodarki Komunalnej nie ma pętli indukcyjnych.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 Zakład Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach
 Rydułtowy, ul. Raciborska 150, 44-280 Rydułtowy
 Tel. 32 4577097, Fax: 32 4577097 wewn 23,
 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za dostępność jest pracownik – Pan Marcin Ruda, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 4577097 wewn. 25.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie skargi na brak zapewnienia dostępności należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.